“A BAD TRUTH IS ALWAYS BETTER THAN A GOOD LIE”
Корона АИК
дейност етичен кодекс услуги контакт български   english   
   корона
   

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ЧАСТНИЯ ДЕТЕКТИВ

І. Общи положения
  1. Този Етичен кодекс определя принципите и правилата на поведение на всеки член на АСОЦИАЦИЯТА НА ЧАСТНИТЕ ДЕТЕКТИВИ професионална етика, честна конкуренция и равнопоставеност при осъществяване на дейността му в пазарни условия.
  2. Член на АЧД е всяко физическо или юридическо лице по смисъла на чл.8 от Устава на АЧД.
  3. Частен детектив е всеки член на АЧД работещ в сферата на детективските услуги в определени насоки или в пълната гама на детективската дейност.
  4. Всеки член на АЧД декларира, че освен Устава ще спазва и този Етичен кодекс.
  5. Нормите на Етичния кодекс са еднакво задължителни за всички членове на АЧД.
  6. В този документ всяко позоваване на прилагане на разпоредба от Устава на АЧД е позоваване на разпоредбата след последното й изменение или въвеждане.
  7. Етичният кодекс подлежи на развитие и усъвършенстване.
ІІ. Отношения между членове на АЧД
  6. Отношенията между членовете на Асоциацията се базират на принципа на взаимно уважение, доверие, толерантност , етичност и лоялност.
  7. Член на ръководен орган на АЧД няма право под никаква форма да използва това свое положение за получаване на каквито и да е било предимства или облаги за ръководена или свързана с него фирма.
ІІІ. Общи клаузи със значение за дейността на членове на АЧД
  8. Всички членове на АЧД, редовни и асоциирани, се задължават най-стриктно да спазват Законите на Р. България, Устава на Асоциацията, Етичния кодекс на частния детектив и правилника за вътрешния ред на АЧД, за което освен предвидените по закона санкции, носят отговорност и пред Асоциацията.
  9. В своите договорки с доверители и помежду си членовете на АЧД винаги действат почтено и открито.
  10. За грубо нарушение на етиката се счита преднамереното вербуване на доверители по дейноста на друг колега, независимо дали е член или не на АЧД.
  11. Членовете на АЧД си сътрудничат при разследването на възпрепятстването на дейноста на асоциацията.
ІV. Задължения на членовете на АЧД
  12. Членовете на АЧД уведомяват своите доверители за съществуването на този Етичен кодекс и за процедурата за оплакване, когато тази процедура е достъпна за клиента.
  13. Всеки Член на АЧД се задължава да предоставя в АЧД информация свързана с дейноста на асоцияцията или при нарушаване на настоящия кодекс от отделни нейни членове.
  14. Членовете на АЧД полагат оптимални усилия за професионалното изпълнение на детективските поръчки и гарантират пред доверителите по тях висока степен на поверителност.
  15. Членовете на АЧД са длъжни да възпрепятстват и да не стимулират действия уронващи престижа на Асоциацията , както от страна на нейни членове, така и от трети лица.
V. Обяви , реклами и ценова информация
  16. Недопустимо е манипулативното и заблуждаващо предлагане или налагане на цени и услуги.
  17. Всяка обява, реклама или друга публична изява, създаваща невярна представа за качеството и условията на извършваната дейност или предлаганите услуги, се смята за неетична.
  18. Членовете на АЧД трябва да полагат зависещите от тях усилия за да гарантират, че ценовата информация , обявите за дейноста или рекламните материали:
   а) не са от такъв характер, че да подвеждат чрез неточност, неяснота, преувеличения или други пропуски.
   б) не се използват за описание, поощряване или улесняване на практики, които противоречат на законите на Република България.
   в) не съдържат материали, които дискредитират, обиждат или представят в невярна светлина други участници на пазара.
VІ. Информация за членовете на АЧД
  19. АЧД има право да предоставя при поискване на трети лица информация, свързана с характера на дейността на своите членове само в съответствие с данните, съдържащи се в Публичния регистър на сдруженията с нестопанска цел. Информацията трябва да е обективна и да не дава предимства на една фирма пред друга.
  20. Неточното представяне на информация или подаването на невярна и подвеждаща информация за собствената си дейност или за дейността на други фирми, членове на АЧД, е в противоречие с етичните норми и се счита за грубо нарушение на този Етичен кодекс.
  21. Всяко лице може да предоставя в АЧД информация, която засяга интересите на членове на АЧД или на Асоциацията като цяло.
  22. Не може да се изисква от членовете на АЧД да дават информация, която е вътрешна или представлява търговска тайна за фирмата.
  23. Всеки член на АЧД трябва да уведомява останалите членове, в случай, че научи информация, която накърнява интересите на асоциацията като цяло или на фирми, които са нейни членове.
VІІ. Процедура за оплакване и санкции
  Оплакване
  24. Член на АЧД, Клиент или друго лице (Подател на оплакване) може да подаде оплакване до Управителния съвет на АЧД (УС на АЧД), че Член на АЧД е действал в нарушение на Устава и Етичния кодекс на АЧД (Оплакване).
  25. УС на АЧД изисква от съответния Член да приложи необходимите усилия в приемлив за двете страни срок за разрешаване на Оплакването.
  26. Когато Подател на оплакване извести УС на АЧД, че негово Оплакване не е разрешено по задоволителен за него начин в определения срок и в съответствие с договора му, УС на АЧД информира Подателя на оплакване, че може да поиска неговото Оплакване да бъде разгледано по Процедурата за оплакване, изложена по-долу. Процедура за разглеждане на Оплакване
  27. Процедурата за разглеждане на оплакване се прилага, когато Подател на оплакване поиска от УС на АЧД неговото Оплакване да бъде разгледано в съответствие с тази процедура.
  28. УС на АЧД задейства тази процедура в срок от пет работни дни след получаването на писменото Оплакване.
  29. Подателя на оплакване излага Оплакването си в писмена форма и го предоставя на УС на АЧД заедно с такса от 50 (петдесет) лева, която не подлежи на възстановяване, за административните разходи по разглеждането на Оплакването.
  30. УС на АЧД препредава Оплакването на съответния Член и изисква от него в срок от десет работни дни да изпрати в УС на АЧД писмен отговор на Оплакването.
  31. Председателя на УС на АЧД или упълномощени от него членове на УС на АЧД могат да извършат допълнително разследване на Оплакването, за което представят доклад по Оплакването на следващото заседание на УС.
  32. УС на АЧД на свое заседание разглежда всички материали по Оплакването и решава дали е имало нарушение на Етичния кодекс. Лица, които са членове на УС и представляват Члена, срещу когото е подадено Оплакването или Подателя на оплакването, не могат да участват в разискванията и вземането на решение по това Оплакване.
  33. Окончателното решение по Оплакването се взема от УС на АЧД. Копие от решението на УС се предоставя в писмена форма на Подателя на оплакването и на съответния Член.
  34. Когато УС на АЧД прецени, че предметът на Оплакването е обект на съдебно разглеждане, на Подателя на оплакването се препоръчва да се отнесе към съда. Санкции
  35. Когато в резултат на Процедурата за разглеждане на оплакване и като вземе под внимание всички съответни обстоятелства УС на АЧД прецени, че Член на АЧД е нарушил Устава или Етичния кодекс, той може да реши:
   a) да поиска от Члена да отстрани нарушението; b) да поиска уверения от Члена или друго свързано лице, по отношение на бъдещо поведение според условия, определени от УС;
   с) да прекрати временно членството на Члена в АЧД до окончателното изясняване на проблема;
   e) да предложи на Общото Събрание на АЧД изключването на Члена, в съответствие с Устава на АЧД.
  36. Решението на Общото Събрание на АЧД за изключването на Члена се публикува.
Настоящия Етичен кодекс се създаде възоснова на чл. 4. т.8 от устава на Асоциация на Частните Детективи и се прие на общо събрание проведено на ........................г. в гр. София.


Designed by Peter Gavrilov